Обучение по  Проект „Ограмотяване на възрастни – 2 на лица, навършили 16 години и отпаднали от образователната система. Проектът е от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж. Приоритетни оси– Образователна среда за активно социално приобщаване”.  Код на процедура BG05M2OP001-3.020

 

Програма Еразъм+

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Училището се включва в нов проект „ Равен достъп до  училищно образование в условията на кризи“.


ПУДООС

Националната кампания „Чиста околна среда“

Проекти 2020 – 2021 учебна година

Проекти 2019 – 2020 учебна година


Заедно за по-добър живот


Национална програма „Заедно в грижата за ученика“,

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“


Национална програма „Заедно за всяко дете“,

Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“

Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“


Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“,

Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“


Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“,

Дейност „Електронен дневник“


Национална програма „Без свободен час“

Осигуряване на финансиране за заместване на отсъстващи учители.


Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ 

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“


Резултат с изображение за иновации в действиеНационална програма „Иновации в действие“


 

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект „Образование за утрешния ден“