Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

В училището са сформирани следните групи:

Дейност / Име Учебен предмет / Направление Тип занимание Брой ученици
1 БЕЛ 1 КЛАС Български език и литература Допълнителни обучения 1 – 10 клас 5
2 БЕЛ 10 клас Български език и литература Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8
3 БЕЛ 2 клас Български език и литература Допълнителни обучения 1 – 10 клас 5
4 БЕЛ 4 КЛАС Български език и литература Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8
5 БЕЛ 7 клас Български език и литература Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8
6 ДЗИ БЕЛ Български език и литература Допълнителни обучения във втори гимназиален етап 8
7 ДЗИ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Биология и здравно образование Допълнителни обучения във втори гимназиален етап 5
8 ДЗИ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА География и икономика Допълнителни обучения във втори гимназиален етап 4
9 Математика – 1 клас Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 5
10 Математика 10 клас Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8
11 Математика 3 клас Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 5
12 Математика 4 клас Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8
13 Математика 5 клас Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 5
14 Математика 7 клас Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8