Информация за ученици и родители

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
Заниманията по интереси се организират за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на учениците и със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – “ клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

2023 /2024 учебна година.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ,
ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ:

 1. „Екология“, ръководител Евдокия Ангелова, 12 ученици
 2. „Математиката около нас“,ръководител Борислав Шишков, 12 ученици
 3. „Обичам словото“, ръководител Виктория Йорданова, 12 ученици
 4. „Духов оркестър“, ръководител Николай Илиев, 12 ученици
 5. „Математиката – лесна, интересна“, ръководител Снежанка Жикова, 12 ученици
 6. „Математик съм аз“, ръководител Боряна Здравкова, 12 ученици
 7. „Занимателна математика“, ръководител Елена Емилова, 12 ученици
 8. „Историческа памет“, ръководител Албена Шишкова, 12 ученици
 9. „Знайко“, ръководител Силвана Славчева, 12 ученика
 10. „Млад журналист“, ръководител Дияна Стоянова, 12 ученици
 11. „Сръчко“, ръководител Кристина Димитрова, 12 ученици
 12. „Умниче-математиче“, ръководител Гошинка Станкова, 12 ученици
 13.  „Игривко“, ръководител Борислав Божинов, 12 ученици
 14. „Танц и багри“, ръководител Светломир Петров, 12 ученици