Информация за ученици и родители

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
Заниманията по интереси се организират за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на учениците и със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – “ клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

2020 /2021 учебна година.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ Виж тук:…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ГРУПИ и РЪКОВОДИТЕЛИ

1. „Млад предприемач“ с ръководител Петрунка Иванова – V б клас-12 ученици
2. „Учим и се забавляваме на английски език“ с ръководител Ралица Михайлова- III а и III б класове,12 ученици
3. „Умниче – математиче“ с ръководител Ели Микова – IV клас, 12 ученици
4. „Занимателна математика“ с ръководител Ирена Николова – I а клас, 12 ученици
5. „Творческо мислене“ група по английски език с ръководител Илияна Толийска – VII-VIII клас, 12 ученици
6. „Млад журналист“  с ръководител Дияна Стоянова – VI-VIII клас, 12 ученици
7. „Духов оркестър към СУ „Св.св. Кирил и Методий“с ръководител Николай Илиев – сборна група, 12 ученици
8 „Танцът е красота“ с ръководител Мадлен Радулова- I -IV клас, 12 ученици
9. „Хоп-троп“ с ръководител Силвана Славчева – II а клас, 12 ученици
10. „Математиката-лесна и нтересна“ с ръководител Анелия Илиева – I б клас, 12 ученици
11. “Славяни“ – г-н Деян Славчев – физическо лице, 5% от общия бюджет – VII-XII клас

2019/2020 учебна година

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ГРУПИ и РЪКОВОДИТЕЛИ

1. „Млад предприемач“ с ръководител Петрунка Иванова – I-IV клас-12 ученици
2. „Учим и се забавляваме на английски език“ с ръководител Ралица Михайлова- I-IV клас,12 ученици
3. „Умниче – математиче“ с ръководител Ели Микова – III клас, 12 ученици
4. „Млад пътешественик“ с ръководител Стефан Петров – VI клас, 12 ученици
5. „Дигитален свят“ с ръководител Ирена Николова – IV клас, 12 ученици
6. „Млад екскурзовод“ група по английски език с ръководител Илияна Толийска – VII-XI клас, 12 ученици
7. „Екология“ с ръководител Евдокия Ангелова – VII-XIклас, 12 ученици
8. „До Европа и назад“ с ръководител ……………. – V-VII клас, 12 ученици
9. „Дунавска дъга“ с ръководител Живка Сливенова – VII-XI клас, 12 ученици
10. „Танц –предизвикателство“ с ръководител Мадлен Радулова- I -IV клас, 12 ученици
11. „Хоп-троп“ с ръководител Силвана Славчева – Iклас, 12 ученици
12. „Пеещи клавиши“ с ръководител Ана Илиева – I-IV клас, 12 ученици
13. “Славяни“ – г-н Деян Славчев – физически лице, 5% от общия бюджет – VII-XII клас

2018/2019 учебна година

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На работна среща  проведена на 10 януари педагогическите специалисти бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Разработена е анкета за ученици и родители. Обсъдени са възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за втори учебен срок на 2018/2019 учебна година.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ГРУПИ и РЪКОВОДИТЕЛИ

 1. „Приятели на природата“ – г-жа Анелия Илиева – I-IV клас
 2. „Учим и се забавляваме на английски език“ – г-жа Ралица Михайлова – I-IV клас
 3. „Детска атлетика“ – г-жа Венера Младенова – I-IV клас
 4. „Умниче – математиче“ – г-жа Ели Микова – II клас
 5. „Пеещи клавиши“ – г-жа Ана Илиева – I-IV клас
 6. „Реклама и дизайн“ – г-жа Юлия Петрова – V-VI клас
 7. „Пътешественик“ – г-жа Маринела Любомирова – V клас
 8. „Математиката лесна и интересна“ – г-жа Светла Петрова – V-VI клас
 9. „Танцът е в нас“ – г-жа Мадлен Радулова – V-VI клас
 10. „Приложно изкуство“ – г-жа Бисерка Вълканова – VII-XI клас
 11. „Футбол“ – г-н Александър Петров – VII клас
 12. „Дигитално компетентни“ – г-жа Дияна Георгиева – VII-XI клас
 13. „Екология“ – г-жа Евдокия Ангелова – VII-XI клас
 14. „Дунавска дъга“ – г-жа Живка Сливенова – VII-XI клас
 15. “Нишан“ – г-н Димитър Карчев – физически лице, 5% от общия бюджет –   VII-XII клас