Публикувано на 25.11.2021г.

Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий”
гр. Видин, ул. “Горазд” № 23, тел: 0898568681, 0898568682, e-mail: sou6_vd@abv.bg

О Б Я В А


СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Видин обявява свободни позиции във връзка с изпълнението на Проект  „Ограмотяване на възрастни – 2″ и  Договор с регистрационен № BG05M2OP001-3.020-0001-C01.


Дейност 1
1 позиции за идентифициране и мотивиране на лица от целевите групи (неграмотни и слабограмотни лица от 16 до 65 годишна възраст, отпаднали от образователната система).

Дейност 2
10 позиции ръководители на учебна дейност
От тях: 

2 позиции ръководители учебна дейност в начален етап;

1 позиции ръководители учебна дейност в прогимназиален етап, специалност „Български език и литература“ – 108ч.;

1 позиция ръководител учебна дейност, специалност „Английски език“ – 36ч;

1 позиция ръководител учебна дейност, специалност „Математика“-72ч. и „Информационни технологии“-12ч;
1 позиция ръководител учебна дейност, специалност „История и цивилизация“-24ч;

1 позиция ръководител учебна дейност, специалност „География и икономика“ -24ч;
1 позиция ръководител учебна дейност, специалност „Биология и здравно образование“ – 24ч;

1 позиция ръководител учебна дейност, специалност „Физика и астрономия“-12ч. и „Химия и опазване на околната среда“.12ч.

1 позиция ръководител учебна дейност, специалност „Технологии и предприемачество“ – 36ч;

Подбора ще бъде извършен от лица, назначени в училището, отговарящи на изискванията.
С одобрените лица ще бъдат подписани допълнителни трудови споразумения по чл.110 и чл.68, ал.1 от КТ за срока на изпълнение на проекта.

Условия за кандидатстване :
1.Заявление за кандидатстване
2.Автобиография/CV
3.Диплома за педагогическо образование
4.Професионален опит в образователна институция
5.Опит за работа по проекти
6.Опит за работа с деца с СОП
7.Опит с деца от уязвими групи

Срок на подаване на документи всеки ден  до 30.11.2021 г. вкл.  в  деловодството на училището.

Екип за управление на проекта
инж. Бисерка Каменова – Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин

Публикувано на 11.11.2021г.

Първа работна среща по проект „Ограмотяване на възрастни – 2“ с координатор СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село и партньор СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин.

Публикувано на 05.11.2021г.

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, стартира обучение по  проект „Ограмотяване на възрастни – 2“на лица, навършили 16 години и отпаднали от образователната система. Проектът е от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж. Приоритетни оси– Образователна среда за активно социално приобщаване”.  Код на процедура BG05M2OP001-3.020.

Сформират се групи за придобиване:
* на начално образование  – 4. клас,
* на завършен 5., 6. и 7. клас  / завършен 7. клас осигурява придобиване на основно образование/.

Числеността на групите ще бъде до 10 – 15 обучавани, които трябва да отговарят на следните условия:

  • Лица от 16 до 24 години
  • Лица от 25 до 65 години

Каним всички желаещи и отговарящи на условията от община Видин в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, ул. „Горазд” 23,  за да получат повече информация в периода от 8,00 до 16,00 часа всеки работен ден.