Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

В училището са сформирани следните групи:

Група Ръководител
Математика 2 „а“ Силвана Славчева
Български език и литература 2 „б“ Елена Емилова
Математика 3 „а“ Снежка Жикова
Български език и литература 4 „а“ Нина Трифонова
Математика 4 „б“ Ели Микова
История и цивилизации 5 „а“, 5“б“ Маргарита Магерова
Математика 6 „а“, 6 “б“ Светла Петрова
Математика VII„а“, VII “б“ Вилия Тодорова
Български език и литература VII„а“, VII “б“ Дияна Стоянова
Български език и литература Х „а“ Виктория Йорданова
Български език и литература ХII „а“ Татяна Арнаудова