Модул 1„Подпомагане на екипите за обхват“

Обща цел на програмата:
Повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие.
Специфични цели:

 • Подпомагане на дейностите на екипите за обхващането и задържането на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 • Подобряване на комуникацията между представителите на различните
  институции, участващи в екипите за обхват.
 • Осигуряване ефективна комуникация с обществеността и публичност на
  процеса по обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система.
 • Ангажиране на родителите и другите членове на семействата в процеса на
  обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното образование и училищното образование и повишаване възпитателния потенциал на семейството.
Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“

Нашата основна цел е: подобряване на взаимодействието с родителската общност и повишаване капацитета на общността.

Нашите мотиви за участие са следните:

От ключово значение за развитие на училището като общност е родителите да партнират в училищния живот на своето дете по време на учебния процес, училищни мероприятия, празници и при възникване и разрешаване на проблем. Това спомага за създаване на култура на принадлежност и доверие към всички участници в образователния процес.

Включването на родителите е важен елемент от процесите в училище.

Когато родителите са ангажирани, те предават на своите деца важното послание, че училището е нещо ценнo и има смисъл. За съжаление в последните години по различни обективни и социални причини, голяма част от родителите търсят възможност за препитание и издръжка в чужбина. Резултатите от миграционния процес са негативни явления като: 1. Извеждане на децата в чужбина, където голяма част от тях не продължават образованието си или 2.  Грижата за децата се възлага на настойници – възрастни роднини. Екипът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през последните години усилено работи по привличане и приобщаване на родители и настойници като партньори в училищния живот. Имаме опит в организиране на благотворителни акции и концерти, спортни празници и беседи.

С активното участие на родителите можем да допринесем заедно за това, да има все по-малко отпаднали деца от училище и да превърнем образованието в богатство за децата, а училището във важен център за тяхното развитие!

Необходимо е учители и родители да работят заедно, в партньорство, да споделят информация, идеи, мнения, да вземат заедно важните решения, които касаят децата, да споделят грижата за тях.

Предвидено е и провеждане на дейности за повишаване на информираността и чувствителността на децата и родителите, на разбирането им за тормоза и насилието в училище, разпознаване на различните форми на насилие и свързаните с тях рискове и последствия, повишаване на уменията за предотвратяване и реакция на тормоза и насилието в училище.

Очаквани резултати от това финансиране:

 • Разработване  и прилагане на нови форми за въвличане на родителите в училищния живот като тематична работилница, училищен празник със съвместни изяви на ученици – учители – родители.
 • Участие на минимум 200 родители в различните дейности по националната програма.
 • Изграждане на модели за трайно партньорство с родителите.
 • Подпомагане на училищния бюджет.

04.09.2019 год.

Информационен ден „Моето дете е вече ученик – как да се подготвим за учебната година“

16.09.2019 год.

„СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – замък на изкуствата“ отваря врати за новата учебна 2019/2020 година

 

18.09.2019 год.

Кръгла маса на тема „Моето ново училище – какво очакваме и какво можем да предложим“ – за ученици и родители на новозаписани ученици в V – X клас, учители, членове на Обществен съвет

30.09.2019 год.

Подготвяне на информационни материали за ползване на електронен дневник/електронен и хартиен вариант/ – за родители и ученици

Линк за електронния вариант: Виж тук…

Дипляна: Виж тук….

10.10.2019 год.

Подготвяне на информационни материали за задължения на участниците в образователния процес

Дипляна: Виж тук….

15.10.2019 год.

„Да бъдем толерантни, за да не попадаме в конфликти и да избегнем агресията“ – тренинг за група: родители – 5. – 6. клас

   

22.10.2019 год.

„Как да разпознаваме първите признаци за дискриминация, насилие и тормоз“ – тренинг предназначен за родители – 7.- 9. клас

13.11.2019 год.

„Родители и учители – заедно за нашите деца“ – тренинг, предназначен за родители и учители 1.- 4. клас

20. и 26. 11.2019 год.

„Коледна работилница“ – с участие на ученици, родители от 4. клас

4. а клас – 20.11.2019.

4б. клас – 26.11.2019.

26.11.2019 год.

Информационен ден за отчитане на дейностите по Модул 2 от Националната програма „Заедно за всяко дете“ – 2019 година 

Дипляна: Виж тук….

[/columns