НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО)

2022 – 2023

Заповед за провеждане на НВО в IV, VII и X клас през учебната 2022/2023 година и график на дейностите Виж тук…

Заповед № УД-568/ 17.01.2023г. на Директора на училището във връзка с организацията и провеждането на НВО в IV клас Виж тук…

НВО 4. клас

 • Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа
 • Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа
 • Инструктаж на ученика Виж тук…

НВО 7. клас

Правила за организационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО – 7 клас

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
 • Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
 • Инструктаж на ученика Виж тук…
 • Инструктаж на квестора Виж тук…
 • Инструктаж на учителя консултант на ученици със СОП Виж тук…

Заповед относно изпити за проверка на способностите Виж тук…

 • Изобразително изкуство – 20.06.2023 г.
 • Музика – 21.06.2023 г.

НВО 10. клас

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
 • Математика – 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа

2021 – 2022

Заповед за провеждане на НВО в IV, VII и X клас през учебната 2021/2022 година и график на дейностите Виж тук…

НВО 4. клас

 • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
 • Математика – 27 май 2022 г., начало 10:00 часа

Заповед на директора № УД-1012/03.05. 2022г. относно организацията във връзка с провеждането на НВО в IV клас Виж тук…

Модел на НВО по БЕЛ за 4. клас

Модел на НВО по математика за 4клас

НВО 7. клас

Заповед относно изпит за проверка на способностите Виж тук…

 • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
 • Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

Модел на НВО по БЕЛ за 7. клас

Модел на НВО по математика за 7. клас

Модел на НВО чужд език за 7. клас

НВО 10. клас

 • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09:00 часа
 • Математика – 16 юни 2022 г., начало 09:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
 • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) – пографик в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Модел на НВО по БЕЛ за 10. клас

Модел на НВО по математика за 10. клас

Модел на НВО по чужд език за 10. клас

Модел на НВО по ИТ за 10. клас

2020 – 2021

НВО 4. клас

 • Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10:00 часа
 • Математика – 28 май 2021 г., начало 10:00 часа

Модел на НВО по БЕЛ за 4. клас

Модел на НВО по математика за 4. клас

НВО 7. клас

 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021 г., начало 09:00 часа

Правила за информационна сигурност при организацията провеждане и оценяване на НВО 7. клас

Резултати от изпити за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство

Модел на НВО по БЕЛ за 7. клас

Модел на НВО по математика за 7. клас

Модел на НВО чужд език за 7. клас

Инструктаж на ученика за НВО 7 клас

Инструктаж на квестора за НВО 7 клас

Инструктаж на учителя – консултант на ученици със СОП 7 клас

НВО 10. клас

 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа
 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021 г., начало 08:00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) – в периода 11 – 15 юни 2021 г.

Модел на НВО по БЕЛ за 10. клас

Модел на НВО по математика за 10. клас

Модел на НВО по чужд език за 10. клас

Модел на НВО по ИТ за 10. клас

Инструктаж на ученика за НВО 10. клас

Инструктаж на ученика НВО 10. клас за компонента „Говорене“ по чужд език

Инструктаж на ученика за НВО 10. клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

Инструктаж на квестори за НВО 10 клас

Инструктаж на консултанти на ученици със СОП за НВО 10 клас

***                   ***                 ***                  ***

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА VII и в X клас И ИНФОРМАЦИННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА X клас

Срокът за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в X клас, за оценяване на дигиталните компетентности в X клас и регистриране на заявленията е от 15.02.2021г. до 19.02.2021г. До 19.02.2021г. 17.00 часа разпечатете, попълнете, подпишете заявленията и като снимка ги изпратете на имейла на училището – sou6_vd@abv.bg 

Ако не можете да ги разпечатате, ги препишете на ръка, попълнете, подпишете и отново като снимка ги изпратете на имейла на училището.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас – Изтегли ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване за проверка на способностите/музика, изобразително изкуство/ в края на VII клас – Изтегли ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас – Изтегли  ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас – Изтегли ТУК


Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)

Дати за провеждане на НВО в IV клас

 • Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10:00 ч.
 • Математика – 28 май 2021 г., начало 10:00 ч.

Модел на НВО за IV клас

Дати за провеждане на НВО в VII клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09:00 ч.
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09:00 ч.
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09:00 ч.

Модел на НВО за VII клас

Дати за провеждане на НВО в X клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

Модел на НВО за X клас