Стратегия за развитието за периода 2021 – 2025 година.Стратегията за развитие на училището за периода 2021 – 2025 г. е изработена в съответствие с изискванията на чл. 28, ал.1, т. 1 от ЗАКОНА за предучилищното и училищно образование и е гласувана на заседание на ПС с Протокол № 11/23.02.2021  и на заседание на Обществения съвет с Протокол №4/22.02.2021г.

         2022/2023 година

 • Правилник за дейността на училището
 • Етичен кодекс
 • Форми на обучение
 • Годишен план за дейността на училището
 • Заповед за организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година
 • ГОДИШНА ПРОГРАМА ЦОУД
 • Годишен план за квалификация на педагогическите кадри за учебната 2022/2023 година
 • План на Комисията по безопасност и здраве при работа
 • Програма за превенция на ранното отпадане от училище.
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 • План-програма за противодействие на насилието и тормоза между деца и ученици
 • Mерки за повишаване качеството на образованието
 • Правилник за пропускателния режим
 • ПЛАН за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДП 
 • Училищна програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти по НП „Без свободен час“
 • Правила за работа в компютърни кабинети и онлайн обучение за учебната 2021/2022 година
 • Правила за работа с електронен дневник 
 • ГРАФИК заетост на стаи за първи срок

        2021/2022 година

       

       2020/2021 година

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ