Стратегия за развитието за периода 2021 – 2025 година.Стратегията за развитие на училището за периода 2021 – 2025 г. е изработена в съответствие с изискванията на чл. 28, ал.1, т. 1 от ЗАКОНА за предучилищното и училищно образование и е гласувана на заседание на ПС с Протокол № 11/23.02.2021  и на заседание на Обществения съвет с Протокол №4/22.02.2021г.

  2023/2024 година

 2022/2023 година

       

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ