2021/2022 година

 • Стратегия за развитието за периода 2021 – 2025 година.Стратегията за развитие на училището за периода 2021 – 2025 г. е изработена в съответствие с изискванията на чл. 28, ал.1, т. 1 от ЗАКОНА за предучилищното и училищно образование и е гласувана на заседание на ПС с Протокол № 11/23.02.2021  и на заседание на Обществения съвет с Протокол №4/22.02.2021г.
 • Етичен кодекс
 • Правилник за дейността на училището
 • Форми на обучение
 • Годишен план за дейността на училището
 • Заповед за органицация на учебния ден за учебната 2021/2022 година
 • Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2021/2022 година.
 • Програма за превенция на ранното отпадане от училище.
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 • Mерки за повишаване качеството на образованието
 • Правилник за пропускателния режим
 • ПЛАН за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • План за работа на комисията по БДП
 • Училищна програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти по НП „Без свободен час“
 • Правила за ползване на електронен дневник

       2020/2021 година

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ