ПРОФИЛ „МУЗИКА“
с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети:
• Изобразително изкуство
• Информационни технологии

Описание:
В паралелката се изучава задълбочено музика, английски език и информационни тех-нологии.
Училището ни е член на Сдружението на училищата профилирано и разширено изуча-ване на музика към Асоциацията на европейските музикални училища. Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тях-ното музикално развитие. Нашите ученици са завоювали стотици регионални нацио-нални и международни награди.
Обучението по музика в паралелки от I до XII клас развива не само индивидуалните творчески заложби на учениците, но създава колективен дух, общоучилищна емоцио-нална и ценностна среда, възпитава в родолюбие и развива художествения вкус на всички ученици в училището.
• Народно пеене
• Гайда
• Цигулка
• Кавал
• Гъдулка
• Тамбура
• Акордеон
• Пиано
• Синтезатор
• Поп-джаз пеене
• Духови инструменти