Учебна 2022 /2023 година

 • Стипендии за постигнати образователни резултати-чл. 4, ал.1, т. 1 от ПМС 328/21. 12.2017г. – 35,00 лв.-8 ученици.
 • Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането-чл.4, ал.1, т. 2 от ПМС 328/21. 12. 2017г. – 22,95 лв.-3 ученици.
 • Стипендии за подпомагане достъпа до образование на ученици с трайни увреждания-чл. 4, ал.1, т. 3 от ПМС 328/21. 12. 2017г. – 22,95 лв.-14 ученици.
 • Стипендии за ученици с един родител-чл. 4, ал. 2 от ПМС 328/21. 12. 2017г. – 22,95 лв.-7 ученици.

Вътрешни правила за стипендии през учебната 2021/2022г. Виж тук:…

Критерии за одобряване на стипендии през учебната 2021/2022г. Виж тук:…

Във връзка с утвърдени критерии, заповед на директора  № УД-162 / 21.10.2021г.и решение на ПС, считано от 01.10.2021г. ще  се изплащат стипендии през I учебен срок на учебната 2021/2022 година по утвърдения със заповедта на директора списък в размер, както следва:

 • Стипендии за постигнати образователни резултати-чл. 4, ал.1, т. 1 от ПМС 328/21. 12.2017г. – 35,00 лв.-14 ученици.
 • Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането-чл.4, ал.1, т. 2 от ПМС 328/21. 12. 2017г. – 22,95 лв.-2 ученици.
 • Стипендии за подпомагане достъпа до образование на ученици с трайни увреждания-чл. 4, ал.1, т. 3 от ПМС 328/21. 12. 2017г. – 22,95 лв.-15 ученици.
 • Стипендии за ученици с един родител-чл. 4, ал. 2 от ПМС 328/21. 12. 2017г. – 22,95 лв.-3ученици.

Критерии за одобряване на стипендии през учебната 2020/2021г. Виж тук:…

Необходими документи за кандидатстване за стипендия :

 • Заявление
 • Декларация и удостоверения за   доходите на родителите за 6 месеца назад /от месторабота или Бюрото по труда, в случай, че са безработни/.
 • Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ за 6 месеца назад за получени помощи/добавки,в случай, че има такива.
 • Разпореждане от НОИ за отпусната парично обезщетение за безработица, /в случаи, че има такива за 6 месеца назад/.
 • Служебна бележка за братя и сестри учащи /от учебното заведение, в което учат/.
 • Забележка- При стипендиите за успех /от 5.50 до 6.00/ не се изискват документи за доходите на родителите. Успехът се изчислява на база предходен срок.
 • В случай,че ученикът има ТЕЛК решение /копие от валидно  ексертно решение на ТЕЛК/
 • При сираци и/или деца с един родител / Оригинал на удостоверение за наследници,издадено до 6 месеца преди кандидатстване/ .
 • Копие от съдебно решение за присъдена издръжка при развод на родителите.
 • Други документи, удостоверяващи доходи на семейството, ако има такива

Със заповед на директора №787/21.02.2019 година е утвърден списък на учениците, които ще получават стипендия за втори учебен срок на 2019/2020 година:
Стипендия за постигнати образователни резултати – чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 10 ученика.
Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – чл.4, ал.1, т.2 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 6 ученика.
Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 6 ученика.
Стипендия за ученици с един родител – чл. 4, ал. 2 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 6 ученика
Общо: 28 ученици.
Лична информация можете да получите от класния ръководител или счетоводството на училището.


Със заповед на директора №116/17.10.2019 година е утвърден списък на учениците, които ще получават стипендия за първи учебен срок на 2019/2020 година:

 1. Стипендия за постигнати образователни резултати – чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 17 ученика.
 2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – чл.4, ал.1, т.2 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 6 ученика.
 3. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 7 ученика.
 4. Стипендия за ученици с един родител – чл. 4, ал. 2 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 6 ученика

Общо: 36 ученици.

Лична информация можете да получите от класния ръководител или счетоводството на училището.

КРИТЕРИИ за отпускане на месечни стипендии – Виж тук….