Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Приоритетни оси: Образователна среда за активно социално приобщаване

Наименование на процедура:„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ

ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Код на процедура BG05M9OP001-2.018

Наименование на проекта: „Заедно за по-добър живот“

Информация за проект „Заедно за по-добър живот“ Виж тук…