Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Приоритетни оси: Образователна среда за активно социално приобщаване

Наименование на процедура:„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ

ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Код на процедура BG05M9OP001-2.018

Наименование на проекта: „Заедно за по-добър живот“

Информация за проект „Заедно за по-добър живот“ Виж тук…

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГРАД ВИДИН

О Б Я В Я В А

                 Свободно място за длъжността „Наставник преподавател в училище“ по Проект „Заедно за по-добър живот“. Финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0044-2014BG05M2OP001-С01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд към Община Видин.

Срок за подаване на документи – до 21.04.2021г.

Обява Виж тук…