28.ХІ. 2019 г.

На 28.ХІ. 2019 г. бе проведен открит урок в ІV б клас по български език, целящ плавен и спокоен преход на учениците от начален етап в 5. клас – съвместна работа на г-жа Анелия Илиева и г-жа Румяна Йорданова. Дейността е в изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“ Модул 2„Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“


В СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Видин по традиция се провеждат открити уроци, методически сбирки и концерти за споделяне на добри практики и приемственост между отделните възрастови групи. В училището има подготвителна група и учениците в нея са адаптирани към училищната среда и успешно извършват прехода в първи клас.

Необходимо е  съвместната работа на учителите да продължи за доближаване на критериите от изходно ниво в четвърти клас и входно на пети клас. Провежданите методически сбирки и разговори не постигат напълно целта, ето защо съвместни уроци по български език и литература на преподаващите учители, би помогнало за по-добри резултати. Изложеното ни дава основание да предложим съвместна проектна работа на класните ръководители на  двата четвърти класа / общо 41 ученици/в училището и преподавател по български език и литература в пети клас.

Аналогична е работата с детската градина – изготвяне на съвместни уроци с учителите от начален етап и детските учители за по-плавен преход на децата в училище. Посещение на децата в класните стаи и запознаване с бъдещите им учители.

Идейното съдържание на този проект е именно една концепция, която се надяваме да  прерасне в ефективен модел за успешна адаптация и плавен преход на детето от детската градина към училище и от четвърти в пети клас.

Основна цел

 Целта, която ще преследваме с работата си, е да повишим качеството на образователния процес и по-плавен преход от детската градина в първи клас и между четвърти и пети клас чрез:

  • Синхронизиране на методите и формите на работа в посочените възрастови групи;
  • Запознаване с индивидуалните особености на децата, включени в групите;
  • Изграждане на емоционална готовност у учениците за предстоящия преход;
  • Спокойна и непринудена адаптация към новите среда, изисквания и отговорности;
  • Създаване на оптимална работна среда за партньорство между преподавателите в детската градина, начален етап и прогимназиален етап.

 Очаквани резултати

 І. Чрез проучване на индивидуалните особености надецата и учениците, включени в програмата:

  • ще се организира учебен процес ,празник и тържество, съответващ на интересите им, което от своя страна ще повиши мотивацията им за активно участие;
  • ще се постигне лична самоувереност, което е определящ фактор за плавния преход;

ІІ. Чрез синхронизиране на изискванията към изявите на учениците:

  • ще се създаде усещане за „познато, сигурно, известно“, което ще намали в значителна степен стреса от смяната на познатия учител, в бъдещите първокласници и петокласници.

ІІІ. Запознаването с резултатите от диагностиката на училищна готовност на децата от детската градина ще позволи да се планира целесъобразно учебния материал в 1. клас.  А резултатите и установените затруднения от изходящата диагностика в 4. клас, ще са отправна точка за преподавателите в 5. клас