За новата учебна 2022/2023 година Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ разполага със свободни места за ученици в ПЕТИ КЛАС.

За желаещите СУ „Свети свети Кирил и Методий“ осигурява целодневно обучение за учениците от V-VІІ клас на две смени:

Първа смяна

  • урочни дейности по предмети от задължителната подготовка;
  • избираеми учебни часове по музика(музика, индивидуална подготовка по музикален инструмент, пеене), изобразително изкуство(приложни и изящни изкуства), хореография;
  • свободноизбираема подготовка по интереси.

Втора смяна

  • организиран отдих и физическа активност
  • самоподготовка;
  • занимания по интереси: спорт, посещение на театрални представления, изложби, хор, информационни технологии, математика, английски език, природни и обществени науки.

Заявление можете да изтеглите от тук: