НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ(НВО)

2020 -2021

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА VII и в X клас И ИНФОРМАЦИННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА X клас

Срокът за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в X клас, за оценяване на дигиталните компетентности в X клас и регистриране на заявленията е от 15.02.2021г. до 19.02.2021г. До 19.02.2021г. 17.00 часа разпечатете, попълнете, подпишете заявленията и като снимка ги изпратете на имейла на училището – sou6_vd@abv.bg 

Ако не можете да ги разпечатате, ги препишете на ръка, попълнете, подпишете и отново като снимка ги изпратете на имейла на училището.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас – Изтегли ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване за проверка на способностите/музика, изобразително изкуство/ в края на VII клас – Изтегли ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас – Изтегли  ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас – Изтегли ТУК


Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)

Дати за провеждане на НВО в IV клас

  • Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10:00 ч.
  • Математика – 28 май 2021 г., начало 10:00 ч.

Модел на НВО за IV клас

Дати за провеждане на НВО в VII клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09:00 ч.
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09:00 ч.
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09:00 ч.

Модел на НВО за VII клас

Дати за провеждане на НВО в X клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

Модел на НВО за X клас