Със заповед на директора №787/21.02.2019 година е утвърден списък на учениците, които ще получават стипендия за втори учебен срок на 2019/2020 година:
Стипендия за постигнати образователни резултати – чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 10 ученика.
Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – чл.4, ал.1, т.2 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 6 ученика.
Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 6 ученика.
Стипендия за ученици с един родител – чл. 4, ал. 2 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 6 ученика
Общо: 28 ученици.
Лична информация можете да получите от класния ръководител или счетоводството на училището.


Със заповед на директора №116/17.10.2019 година е утвърден списък на учениците, които ще получават стипендия за първи учебен срок на 2019/2020 година:

  1. Стипендия за постигнати образователни резултати – чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 17 ученика.
  2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – чл.4, ал.1, т.2 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 6 ученика.
  3. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 7 ученика.
  4. Стипендия за ученици с един родител – чл. 4, ал. 2 от ПМС №328/21.12.2017 г.: 6 ученика

Общо: 36 ученици.

Лична информация можете да получите от класния ръководител или счетоводството на училището.

КРИТЕРИИ за отпускане на месечни стипендии – Виж тук….