Председател на УН към СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин – г-н Стефан Йорданов Петров

Членове: 1. Петя Любомирова Георгиева

               2. Илияна Иванова Ципоркова

Публикувано на 09.11.2020 год.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ(СНЦ)„Училищното настоятелство при СОУ „Св. св. Кирил и Методий““.

Съветът на настоятелите на СНЦ „Училищното настоятелство при СОУ „Св. св. Кирил и Методий““, гр. Видин („Сдружението“), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от Устава на Училищното настоятелството, свиква Общо събрание на членовете на настоятелството на 23.11.2020г. от 17.00 часа в Актовата зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин, ул. Горазд 23, при спазване на всички предписания и мерки на РЗИ, МЗ, РУО и МОН.Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишния Финансов Отчет и отчет на дейността на Сдружението през 2020 г.;
  2. Прием на нови членове на Настоятелството;
  3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвет на настоятелите и избиране на нови членове на Съвет на настоятелите;
  4. Приемане на решение за свобождаване на член на Съвета на настоятелите, упражняващ функцията Председател и избиране на нов Председател на Сдружението;
  5. Приемане на нов Устав на Сдружението;
  6. Разни.

На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18,00 часа.