• II учебен срок на учебната 2020/2021 година
 • График класни и контролни работи през II срок-Виж тук:..
 • I учебен срок на учебната 2020/2021 година
 • Промени в График за класни работи през I срок-Виж тук…
  Дневен режим за учебната 2020/2021 година – Виж тук…
  График класни и контролни за ученици V-XII клас Виж тук…
  График класни и контролни за ученици от начален етап Виж тук…
  График за консултации по учебни предмети за ученици V-XII клас Виж тук…
  График за консултации по учебни предмети за ученици от начален етап Виж тук…
  График за консултации на родители и ученици – II Час на класа Виж тук…
  График дежурни учители начален етап Виж тук…
 • График дежурни учители прогимназиален и гимназиален етап Виж тук…
 • График заетост на учителите  Виж тук…