Стратегия за развитието за периода 2021 – 2025 година.Стратегията за развитие на училището за периода 2021 – 2025 г. е изработена в съответствие с изискванията на чл. 28, ал.1, т. 1 от ЗАКОНА за предучилищното и училищно образование и е гласувана на заседание на ПС с Протокол № 11/23.02.2021  и на заседание на Обществения съвет с Протокол №4/22.02.2021г.

  2023/2024 година

 • Правилник за дейността на училището
 • Етичен кодекс 2023-2024
 • Форма на обучение и дневен режим
 • Годишен план за дейността на училището
 • ГОДИШНА ПРОГРАМА ЦОУД
 • План за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 •  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 • План-програма за противодействие на насилието и тормоза между деца и ученици
 •  Mерки за повишаване качеството на образованието
 • Пропусквателен режим
 • ПЛАН за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДП
 • Правила за работа с електронен дневник
 • Правила за електронна комуникация
 • Инструктаж относно безопасни условия по време на есенно -зимния сезон, отнасящ се за ученици, учители и друг персонал
 • Вътрешни правила за подаване на сигнали

 2022/2023 година

       

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ