1. Правила за работа в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2020/2021 година в условията на COVID 19 и заповед за утвърждаване
 2. Стратегия за развитието за периода 2018 – 2020 година
 3. Правилник за дейността на училището
 4. Етичен кодекс
 5. Форми на обучение
 6. Годишен план за дейността на училището
 7. Заповед за организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година
 8. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2019/2020 учебна година
 9. Програма за превенция на ранното отпадане от училище
 10. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 11. Mерки за повишаване качеството на образованието
 12. Правилник за пропускателния режим
 13. ПЛАН за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 14. План за работа на комисията по БДП
 15. Училищна програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти по НП „Без свободен час“  
 16. Правила за ползване на електронен дневник

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ