Проект BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Училището се включва в нов проект „ Равен достъп до  училищно образование в условията на кризи“ по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза: по тази дейност вече се поставят и до края на август 2021г. ще бъдат доставени във всички училища лаптопи, таблети и универсални шкафове за зареждане. Като цяло в рамките на проекта ще бъдат доставени 20 000 бр лаптопи за педагогически специалисти и 62 500 бр лаптопи и таблети за ученици. Те  са разпределени между всички училища на базата на броя ученици във всяко едно от училищата. В рамките на така разпределените средства училищата ще разполагат с оперативна свобода да заявят броя и вида на необходимата техника за учители и ученици. Училищата с концентрация на уязвими групи, съгласно наредбата на финансирането имат възможност да заявят таблети в размер до 25 %  от сумата, определена за съответното училище. Предоставените лаптопи са с високи характеристики и на висока цена така както бе с таблетите, предоставени в края на 2020г. със средства от държавния бюджет.

Училищата следва да заведат всички получени устройства като ДМА и да ги използват в класните стаи при присъствено обучение. При преминаване към ОРЕС директорите следва да предоставят тези устройства на ученици, които не разполагат с устройства. Заложен е механизъм, при който териториалните екипи на проекта могат да пренасочват лаптопи от едно училище към друго в случай на ОРЕС, когато има концентрация на ученици без устройства. Това следва да разреши напълно проблема с липсата на подходящи устройства за дистанционно обучение.

Амбицията на МОН е да направи невъзможно използването на предоставените устройства от хора, които не са свързани със съответното училище т.е. да сведе до минимум възможността лаптопи и таблети да бъдат откраднати, предоставени на заложни къщи и др. За целта в устройството ще може да се влиза само с кода на училището и акаунта на съответния учител или ученик.

снимков материал:

Дейност 2 – обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за ОРЕС: тя ще се осъществява от включените в проекта училища като амбицията е до края на 2023г. да бъдат обучени 210 000 ученици. Обученията ще са кратки, 4-часови и ще включват теми, свързани с използването на Microsoft teams и други платформи за синхронно онлайн обучение. В тях могат да участват всички ученици от 1-ви до 12-ти клас, които през изминалата година не са участвали ефективно в ОРЕС. Също така е предвидено в обученията да бъдат включени всички първокласници за учебните 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024г. Обученията ще се провеждат в малки групи средно от 5 ученици.

снимков материал

Дейност 3 – обучения на педагогически специалисти да усъвършенстване на уменията им за преподаване при ОРЕС: тези обучения също ще са краткотрайни от 6 часа и ще са насочени към учителите, които срещат трудности в използването на интернет платформи и други форми на синхронно обучение от разстояние. Предвижда се 20 000 педагогически специалисти да преминат такива обучения.

снимков материал

Указания за работата по проекта, можете да изтеглите тук.

Списък с училищата, участващи в проекта, може да изтеглите тук.