Протокол от заседание на Обществен съвет 03.06.2024г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 01.09.2023г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 22.08.2023г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 20.03.2023г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 09.01.2023г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 12.12.2022г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 05.05.2022г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 14.01.2022г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 12.01.2022г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 14.12.2021г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 05.11.2021 г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 30.09.2021 г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 23.08.2021 г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 22.02.2021 г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 21.12.2020 г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 22.10.2020 г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 25.09.2020 г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 19.03.2020 г.

Становище за съгласуване на критерии за прием на ученици в първи клас и подготвителна група,  брой на групите, паралелките и учениците в подготвителна група и първи клас за учебната 2020/2021 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Становище за съгласуван избор на познавателни книжки и учебници за ученици от ПГ, I, II, V и VI клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“


Протокол от заседание на Обществен съвет 09.01.2020 г. 

Становище за държавния план-прием в VIII клас

Решение на ОС за кандидатстване за включване на училището в Списъка на иновативните училища.


Протокол от заседание на Обществен съвет на 26.08.2019 година

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.08.2019 година.


Протокол от заседание на Обществен съвет на 23.04.2019 година

Покана за заседание на Обществен съвет на 23.04.2019 година.


Протокол от заседание на Обществен съвет на 25.03.2019 година

Покана за заседание на Обществен съвет на 25.03.2019 година.


Протокол от заседание на Обществен съвет 20.02.2019 г.


Протокол от заседание на Обществен съвет 18.01.2019 г. 

Становище на ОС за кандидатстване за включване на училището в Списъка на иновативните училища.


Протокол от заседание на Обществен съвет 03.01.2019г.

Становище за държавния план-прием в VIII клас

Становище за прием в I клас.


Заседание на Обществен съвет 27.08.2018г

Протокол от заседание на Обществен съвет на 27.08.2018г.


Правомощия на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 6. Съгласува училищния учебен план;
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план-прием;
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
 13. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Диомил Попов – председател
Силвана Сюлейман – член
Ванимир Вълчев – член
Елена Балева – член
Цветан Цветанов – член