Заповед за провеждане на НВО в IV, VII и X клас през учебната 2022/2023 година и график на дейностите Виж тук…

Инструктаж на ученика Виж тук…

НВО 4. клас

  • Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа
  • Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа

Заповед № УД-839/ 20.03.2023г. за училищния план-прием за учебната 2023/2024 г. Виж тук…

Заповед № УД-568/ 17.01.2023г. на Директора на училището във връзка с организацията и провеждането на НВО в IV клас Виж тук…

За новата учебна 2023/2024 година Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ разполага със свободни места за ученици в ПЕТИ КЛАС.

За желаещите СУ „Свети свети Кирил и Методий“ осигурява целодневно обучение за учениците от V-VІІ клас на две смени:

Първа смяна

  • урочни дейности по предмети от задължителната подготовка;
  • избираеми учебни часове по музика(музика, индивидуална подготовка по музикален инструмент, пеене), изобразително изкуство(приложни и изящни изкуства), хореография;
  • свободноизбираема подготовка по интереси.

Втора смяна

  • организиран отдих и физическа активност
  • самоподготовка;
  • занимания по интереси: спорт, посещение на театрални представления, изложби, хор, информационни технологии, математика, английски език, природни и обществени науки.

Заявление можете да изтеглите от тук: