УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

През 2020 година Ви предстои избор на училище за Вашето дете.
За да Ви подпомогнем при вземането на решение и направим по-добра организацията на приема в нашето училище тук ще Ви предоставяме информация за приема в I-ви клас.

Резултати от второ класиране Виж тук…

Материали от първата родителска среща на  бъдещите първокласници за учебната 2020/2021година. Виж тук…

Резултати от първо класиране Виж тук…

Заповед на Кмета на община Видин за утвърждаване на график на дейностите за прием в І класизменена  Виж тук…

Информация в сайта на Община Видин.

График на дейностите за определяне на сроковете за приема на учениците в І класпроменен  Виж тук…

Заповед на директора на училището за училищен прием в 1 клас. – Виж тук….

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ – от 1 до 22 юни 2020 г.

Заявление за попълване можете да изтеглите  – ТУК

Информация относно приема в първи клас можете да получите на имейл sou6_vd@abv.bg и на телефони: 0887 23 88 43 – г-жа Анелия Илиева; 0889934987 – г-жа Ирена Николова и 0899465141 – г-жа Виктория Йорданова.

ВАЖНО! Заявленията по образец се попълват и се подават сканирани или снимани на имейла на училището sou6_vd@abv.bg. Останалите документи ще представите при записване.
Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

   • Документ за самоличност за сверяване
   • Копие от документ за адресна регистрация на детето
   • Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване
   • Документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник.
   • Заповед или решение на Съда за дете,  настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
   •  Копие на удостоверение за задължително предучилищно образование
   • Служебна бележка от училището или детска градина за посещаване на подготвителна група (в случай, че заявлението  е подадено  преди 31 май);
   • Препис-извлечение от акт за смърт на родителя (ако е необходимо).
   • Копие от ЕР на ТЕЛК на детето и оригинал за сверяване, който се връща на заявителя (ако е необходимо).
   • Служебна бележка, издадена от училището, в което се обучава  друго дете в семейството.
   • Удостоверение за родените от майката деца.

  Декларация  от родителя /настойника, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца). Декларация за попълване може да изтеглите – ТУК

 • Нотариално заверено пълномощно  от родителя (за случаите по чл.8, т.4)

Каним Ви при нас – Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – едно от десетте училища в страната с разширено обучение в областта на изкуствата.

През учебната 2020/2021 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин Ви предлагаме обучение с избираеми учебни предмети в областта на изкуствата

Паралелка с изучаване на ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО и английски език

Паралелка с изучаване на МУЗИКА и английски език 

Паралелка с изучаване на ХОРЕОГРАФИЯ и английски език

Ние Ви подаваме ръка в пътя към познанието и вярваме, че нататък детето трябва да се води с много любов!

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ предлага:

 • Отлична подготовка по български език и математика
 • Усвояване на английски език по лесен и достъпен начин
 • Компютърно обучение
 • Училищен автобус – градска и извънградска линия
 • Столово хранене
 • Целодневно обучение
 • Организация на свободното време
 • Мажоретен състав
 • Певческа група за народно и школувано пеене
 • Духов оркестър
 • Ресурсно подпомагане
 • Участие в конкурси, изложби, концерти
 • Различни видове спорт