ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН /ГЦОУД/ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
  • Iа,б Група ЦОУД
  • IIа група ЦОУД
  • IIб група ЦОУД
  • IIIа група ЦОУД
  • IIIб група ЦОУД
  • IVа група ЦОУД
  • IVб,в група ЦОУД
  • V група  ЦОУД
  • VI група  ЦОУД
  • VII група ЦОУД