Във връзка с извънредното положение в страната датите и сроковете ще претърпят промени. Тук ще намирате актуална информация за всички дейности и срокове!!!

График на дейностите за провеждане на изпити за проверка на способностите и оценяване на резултатите 2020-2021 година

1.Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. – 27.05 – 29.05.2020 г. вкл.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване за проверка на способностите/музика, изобразително изкуство/ в края на VII клас – Изтегли ТУК

2.Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. -до 08.06.2020 г. вкл.

3.Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

Изобразително изкуство – 22.06.2020 г.

Музика – 23.06.2020 г.

4.Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. – до 26.06.2020 г., вкл.

5.Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите – до 02.07.2020 г. вкл.


Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-174/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в VIII клас на места по държавния план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2020/2021 година


Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).

Важно!!!
УЧИЛИЩЕТО ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  И МУЗИКА – допълнително ще бъдат публикувани дати.