ПРИЕМ 2021

Свободните места за прием в VIII клас за новата учебна година са 2 /две/ в паралелка с профил „Музика“- заповядайте при нас!

БРОШУРА – ПРИЕМ В VIII КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК…

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ 28.08.2020 г.)

График на дейностите за прием на ученици в осми клас за 2021-2022 година Виж тук…

***    ***    ***    ***     ***

ПРИЕМ 2020

НОВО! ВАЖНО! НОВО!

Заповед на началника на РУО – Видин за утвърждаване на държавния план – прием за 2020/2021 година в VIII клас – Виж тук…

Заповед на директора на училището за назначаване на училищна комисия по прием в VIII клас и срокове  Виж тук…

НОВО! ВАЖНО! НОВО!

ВАЖНИ ДАТИ:

Списък на класирани и записани ученици след първи етап на класиране –Виж тук…

Заповед №РД09-920/05.05.2020г. на Министъра на образованието и науката за промени на датите за НВО в седми клас.

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности (публ 30.08.2019 г.)
съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване за проверка на способностите/музика, изобразително изкуство/ в края на VII клас – Изтегли ТУК

График на дейностите за прием на ученици в осми клас за 2020-2021 година

Във връзка с извънредното положение в страната датите и сроковете ще претърпят промени. Тук ще намирате актуална информация за всички дейности и срокове!!!

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 27.05 – 29.05.2020 г. вкл.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 08.06.2020 г. вкл.
3 Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

·         Български език и литература

·         Математика

·         Чужд език (по желание на ученика)

15.06.2020 г., 09:00 часа

17.06.2020 г., 09:00 часа

17.06.2020 г., 09:00 часа

4 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·         Изобразително изкуство

·         Музика

·         Спорт

22.06.2020 г.

23.06.2020 г.

24 – 25.06.2020 г., вкл.

5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 26.06.2020 г., вкл.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02.07.2020 г. вкл.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 03.07. – 07.07.2020г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 13.07.2020 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.  до 16.07.2020 г.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20.07.2020 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2020 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2020 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 27.07.2020 г. вкл.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2020 г.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2020 г.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 03.08.2020 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2020 г. вкл.

Дипляна с информация

ПРИЕМ 2020:

ПРОФИЛ ИЗКУСТВА – „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ с разширено изучаване на английски език
Срок на обучение – 5 години
• Форма н обучение – дневна
• Брой ученици в паралелка – 13
• Разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети:
• Изобразително изкуство
• Информационни технологии
Начин на балообразуване:
• Резултат от изпит – тест по БЕЛ х 1
• Резултат от изпит – тест по математика х 1
• Резултат от изпит: Проверка на способностите по изобразително изкуство х 2
• Оценка по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1
• Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1

Възможности за реализация: След завършване на средното си образование учениците могат да продължат образованието си в страната или чужбина, а също и да работят като самостоятелни творци или като дизайнери-изпълнители. Компютърната подготовка позволява работа в сферата на рекламата, полиграфията и дизайна. Учениците могат да се реализират и като изпълнители в сценографията и костюма, куклен театър, грим и перуки, дизайнерски бюра и др.

Описание: В паралелката се предоставя уникалната възможност да се изучава задълбочено изобразително изкуство, английски език и информационни технологии.
Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното развитие. Нашите ученици са завоювали стотици регионални национални и международни награди.

Обучението в този профил дава възможност на учениците във втори гимназиален етап да работят в студия по скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн. Така придобиват знания и специализирани практически умения по съответния вид изкуство. Предметите Моделиране и конструиране, История на изкуството, Дизайн подготвят учениците за придобиване на допълнителни практически умения и за теоретично осмисляне на изкуството, формират вкус и разширяват знанията за историческото наследство и култура.

ПРОФИЛ ИЗКУСТВА – „МУЗИКА“ с разширено изучаване на английски език
Срок на обучение – 5 години
• Форма н обучение – дневна
• Брой ученици в паралелка – 13
• Разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети

 • Музика
 • Информационни технологии

Начин на балообразуване:
• Резултат от изпит – тест по БЕЛ х 1
• Резултат от изпит – тест по математика х 1
• Резултат от изпит: Проверка на способностите по музика х 2
• Оценка по МУЗИКА от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1
• Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1

Възможности за реализация: След завършване на обучението учениците могат да продължат обучението си във ВУЗ по специалности „Музикална педагогика“, „Изпълнителско изкуство“, „Дирижиране“, „Ръководство на народни състави“, „Тонрежисура“, „Арт-мениджмънт“ и др.
Добрата обща подготовка и разширеното изучаване на английски език дават възможности за реализация в туризма, развлекателния бизнес в страната и чужбина, както и за продължаване на обучението в други специалности.

Описание: В паралелката се изучава задълбочено музика, английски език и информационни технологии.
Училището ни е член на Сдружението на училищата профилирано и разширено изучаване на музика към Асоциацията на европейските музикални училища. Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното музикално развитие. Нашите ученици са завоювали стотици регионални национални и международни награди.

Обучението по музика в паралелки от I до XII клас развива не само индивидуалните творчески заложби на учениците, но създава колективен дух, общоучилищна емоционална и ценностна среда, възпитава в родолюбие и развива художествения вкус на всички ученици в училището.

 • Народно пеене
 • Гайда
 • Цигулка
 • Кавал
 • Гъдулка
 • Тамбура
 • Акордеон
 • Пиано
 • Синтезатор
 • Поп-джаз пеене
 • Духови инструменти