Информация за административни услуги, предоставяни от училището

С решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование, съгласно чл.28 от Административно- процесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите.

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

2. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием – информация

Процедура по преместване на ученик Изтегли от тук…

Заявление до директора на училището  

Услугата не се предоставя по електронен път.

3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите. – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити  – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

6. Издаване на диплома за средно образование  – информация
Услугата не се предоставя по електронен път.

7. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на училището  

8. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – информация

Услугата не се предоставя по електронен път

ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на училището  

10. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) 156 – информация

Услугата не се предоставя по електронен път

ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на училището  

Електронен адрес за предложения във връзка с услугите: sou6_vd@abv.b